menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m. in. z powodów:
* pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają
możliwości/ prawa,
* opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
* opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
* opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone
zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych
wyświetlanych w formie wykresów.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://ssp4.miastoszczytno.pl/ spełnia wymagania w 100%.
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl , tel. +48 89 624 72 38.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu należy składać do Dyrektora szkoły Małgorzaty Afanasjew, e-mail:sekretariat@ssp4.miastoszczytno.pl , tel. +48 89 676 08 50.

Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie treści, której dotyczy żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno – prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m. in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie mieści się w Szczytnie, przy ul. Jerzego Lanca 1.

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem od strony boiska szkolnego. Nie mają jednak możliwości wjazdu na piętro.

Budynek usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno.

Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie, dowóz dzieci zorganizowany przez gminę lub środkami komunikacji publicznej:
* linie nr 1 - przystanek przy ul. Piłsudskiego,
* linia nr 2 - przystanek przy ul. Lanca,
* linia nr 3 - przystanek przy ul. Wileńskiej.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl

Budynek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie posiada cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy Lanca, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z drugiej strony budynku, od strony boiska szkolnego, znajdują się trzy wejścia. Jedno z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Najłatwiej dotrzeć do budynku Szkoły wejściem od ulicy Lanca (brak podjazdu).

Na terenie parkingu mieszczącego się naprzeciw wejścia głównego do budynku Szkoły wydzielono miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość ok. 200 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.

W przypadku załatwiania sprawy w budynku w innym miejscu w szkole, do którego dostęp jest utrudniony poprzez schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi.

Aplikacje mobilne
Szkoła nie posiada żadnych aplikacji.

Media społecznościowe:

Informacje publikowane na mediach społecznościowych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie takich jak:
1. https://www.facebook.com/Sportowa-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-4-w-Szczytnie-115130473255040/
są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.